Privacy Policy

chính sách bảo mật cá nhân

phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

Mục tiêu sử dụng thu thập thông tin cá nhân,để có thể gửi đi các thông tin rõ ràng vào thời điểm thích hợp. Để phòng trống việc rò rỉ, phân tán, thất lạc hay hỏng thông tin các nhân thì không thể truy cập thông tin của các bạn. Chúng tôi lưu giữ thông tin , khi nhận không được sự đồng ý của chủ nhân thì sẽ không gửi đi. chúng tôi quyết định phương pháp bản quản thông tin của các bạn theo tính liên tục hệ thống và sẽ cùng cải thiện nó. Chúng tôi tôn trọng quyền thông tin cá nhân, khi có yêu cầu công bố hay sửa chữa thông tin, sẽ xác nhận lại và nhanh chóng đối ứng thích hợp. Khi có sự ủy quyền thì sẽ sử dụng thông ti đó theo hợp đồng, dựa vào thông tin chúng thôi sẽ đối ứng thích hợp và tiến cử. Nhận được sự ủy quyền giữ thồng tin, chúng tôi sẽ quản lí an toàn
Ngày 1 tháng 12 năm 2016 công ty LIFT , giám đốc đại diện : Sugimura

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

mục đích sử dụng thông tin các nhân được chấp nhận

mục tiêu sử dụng thông tin cá nhân được trình bày phía dưới. Liên lạc làm thủ tục đăng kí, cho việc thực hiện giới thiệu công việc,và các thông tin dịch vụ của chúng tôi như các chiến dịch, lớp học. Và để dịch vụ của chúng tôi đi lên thì có cá bài điều tra, các câu hỏi và nói chuyện tự khách hàng để chúng tôi tiến hành thực hiện

gửi thông tin cá nhan tới bên thứ 3

Các thông tin cá nhân của tất cả mọi người mà chúng tôi đã thu thập được, không được công bố mà không được phép sử dụng ngoài phạm vi của các bên. Tuy nhiên, nếu bạn không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trên cơ sở luật pháp, hay chỉ khi nó có thể được xác định rằng nó là cần thiết hoặc hợp lý trong các trường hợp sau đây, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Các tổ chức công pháp lý nếu việc tiết lộ là cần thiết để đáp ứng cho tòa án yêu cầu từ (cơ quan quốc gia hoặc chính quyền địa phương hoặc một người nhận được), Văn phòng Công tố viên công cộng, cảnh sát, luật sư, trung tâm người tiêu dùng hoặc các từ các tổ chức mà có theo thẩm quyền, nếu được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích đảm bảo sự an toàn của cá nhân hay công chúng nói chung của cơ thể, bảo vệ quyền lợi của nếu người mà bạn cần phải hành động khẩn cấp đang xảy ra hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết bởi hoặc cung cấp cho bên thứ ba một cách rõ ràng từ các trường hợp tự công bố thông tin để bảo vệ được xác định là hợp lý

Công ty chúng tôi sẽ đối ứng việc được giao phó

nếu chúng tôi được ủy quyền với các doanh nghiệp, khách hàng và tư vấn, xử lý các thông tin cá nhân trong công ty trong hợp đồng, vv, rõ ràng với việc xác định vị trí, vv của trách nhiệm, bảo trì hệ thống, chẳng hạn như hành động luôn luôn thích hợp có thể được đưa đến khách hàng thông tin thiết yếu. Đối với thông tin cá nhân đã được gửi giữa các người được ủy thác kinh doanh, chúng tôi hướng tới đảm bảo việc quản lý an toàn.

sự việc miễn giảm

Trong các trường hợp sau đây, liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân bởi một bên thứ ba, chúng tôi không có trách nhiệm nào.Bằng cách sử dụng các chức năng hoặc một phương tiện khác của các trang web, các thông tin do một bên thứ ba nếu bạn phải tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nào đó nhập vào các trang web, và có thể được xác định người trong các trang web bên ngoài đó là trường hợp đã liên kết khép kín từ trang web của chúng tôi, có được cung cấp một thông tin cá nhân , và nếu nó là một bên thứ ba, nếu được sử dụng, bạn có những thông tin có thể nhận dạng cá nhân (ID · mật khẩu, vv)

Công khai, điều chỉnh vv..

Chúng tôi được chủ nhân cho phép công bố, sửa chữa, thêm và xóa thì chúng tôi xác nhận lại ,tùy thuộc vào độ quan trọng mà chúng tôi sẽ nhanh chóng dối ứng
xin hết